Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

CO2 reduktion

I Danmark står byggebranchen for 30% af al CO₂-udledning. Tallet dækker over byggeprocessen og produktionen af byggematerialer samt den energi, der bruges til at drive bygningen, når den er fuldt funktionsdygtig

CO2-mål for 2030

I 2030 skal Nordstern have reduceret vores CO2-udledning i scope 1 og 2 med 42% (i forhold til 2021-baseline).

Scope 1: Den direkte udledning fra CO2-udledende aktiviteter, der er ejet eller kontrolleret af Nordstern fx ved forbrænding af fossile brændsler (fx benzin, diesel eller naturgas).

Scope 2: Omfatter udledningen af CO2 fra kollektiv forsynet energi fx udledning fra produktion af el, varme og køling, som Nordstern anvender til aktiviteter i byggeriet (fx el- og fjernvarmeforbrug i kontorer og på byggepladser).

I 2030 skal Nordstern have reduceret vores CO2-emissioner i scope 3 med 50% (i forhold til 2021-baseline).

Scope 3: Indirekte udledning af CO2, som er forårsaget af Nordsterns aktiviteter, men som ikke ejes eller kontrolleres af Nordstern. Det gælder bl.a. udledning fra produktion af materialer og udvinding af råstoffer, samt udledning ved bortskaffelse af byggeaffald.

30% mindre CO2-udledning

En reduktion af CO2-udledningen i byggebranchen vil have en væsentlig indvirkning på udledningen af drivhusgasser og dermed klimaændringerne. I 2022 nåede Nordstern sit 2023-mål om, at reducere CO₂-udledningen i Scope 1 til 2 med 42 %.

Nordsterns klimapåvirkning

I et forsøg på at reducere Nordsterns påvirkning af klimaet arbejder vi konsekvent på at reducere vores CO2-aftryk på tværs af vores værdikæder. Denne forpligtelse er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at begrænse jordens temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader Celsius. Vores mål er at reducere CO2-udledningen i både scope 1, 2 og 3.

Vi har vedtaget videnskabsbaserede reduktionsmål for CO2-emissioner, i overensstemmelse med den seneste klimavidenskab, i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau (se mere om Science Based Targets på deres officielle hjemmeside sciencebasedtargets.org).

Nedenstående reduktionsmål for Scope 1, 2 og 3 blev i 2023 indsendt til officiel validering:

• At reducere CO2-udledningen i scope 1 og 2 med 42 % inden 2030 sammenlignet med udgangspunktet i 2021.

• At reducere CO2-udledningen i scope 3 med 50 % inden 2030 sammenlignet med udgangspunktet i 2021.

Science Based Targets har i starten af 2024 godkendt vores mål.

Vi arbejder med konkrete tiltag

Indkøb af grøn strøm

Alle Nordsterns byggepladser anvender grøn strøm, hvilket vil sige strøm fra vedvarende energikilder som vindkraft, vandkraft, solenergi og biomasse. Fælles for energikilderne er, at de udleder minimalt CO2 sammenlignet med fossile energikilder som kul og gas.

Genbrug og genanvendelse (affaldssortering)

Ved at genbruge/genanvende byggematerialer, er det muligt at springe råstofudvinding og produktion over, samt distribution af byggematerialer. Dette bidrager positivt til nedbringelse af udledning af CO2 i vores byggerier.

I den nedenstående film introduceres, hvordan vi via livscyklusanalyser kan medvirke til at minimere byggeriets udledning af drivhusgasser.